Spring til indhold

Afholdelse af kommunale og regionale valg i Danmark tirsdag den 21. november 2017

09.10.2017  10:27

Er jeg stemmeberettiget?

Hvis du opholder dig i udlandet og derfor er forhindret i at stemme i Danmark på valgdagen, kan du i stedet brevstemme på enhver dansk ambassade eller ethvert dansk konsulat i udlandet. Det er dog en betingelse, at du er fyldt 18 år og har fast bopæl i en dansk kommune samt enten

  1. har dansk indfødsret,
  2. er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union,
  3. er statsborger i Island eller Norge, eller
  4. uden afbrydelse har haft fast bopæl i riget i de sidste 3 år forud for valgdagen,
    Udlændinge, som er udvist af Danmark ved dom eller administrativ afgørelse har dog ikke valgret.

Danskere med bopæl i udlandet

Personer, der efter reglerne i CPR-loven (lovbekendtgørelse nr. 646 af 2. juni 2017 om Det Centrale Personregister) opfylder betingelserne for at være bopælsregistreret i CPR, anses for at have fast bopæl i vedkommende kommune henholdsvis den region, hvori vedkommende kommune ligger, og anses dermed for at opfylde bopælsbetingelsen for valgret til de kommunale og regionale valg, jf. lovens § 1, stk. 5. Det drejer sig om personer, der efter CPR-lovens regler er registreret i kommunen henholdsvis regionen med bopæl, fast opholdssted eller under vejkoder højere end 9900, jf. CPR-lovens § 6.
Det gælder også personer, der er ansat i den danske stat og beordret til tjeneste uden for riget, samt under visse betingelser deres ægtefæller, registrerede partnere og samlevere, hvis de har taget ophold i udlandet i forbindelse med den beordrede tjeneste fra og med den 1. juli 2000, hvor de efter reglerne i CPR-loven ikke længere registreres som udrejst, jf. CPR-lovens § 24, stk. 5 og 6. Denne persongruppe opfylder således bopælsbetingelsen for valgret til de kommunale og regionale valg.

Hvordan stemmer jeg?

Det er allerede nu muligt at brevstemme ved personligt fremmøde på Den Danske Ambassade i Beograd samt de danske konsulater i Montenegro og Bosnien-Herzegovina. Vær venlig at melde din ankomst telefonisk, førend du ønsker at brevstemme på ambassaden eller konsulaterne.

Husk at medbringe pas, kørekort eller anden legitimation.

En brevstemme skal være afgivet i så god tid, at den kan være sendt hjem til rette kommune i Danmark og være afleveret på vedkommende afstemningssted, inden afstemningen begynder kl. 8.00 på valgdagen. Derfor anbefaler vi, at du afgiver din stemme senest onsdag den 15. november 2017 kl. 13.00.

Når du møder op for at afgive din stemme, vil du få udleveret brevstemmematerialet samt en vejledning til, hvordan det udfyldes.Seneste nyt

    Se alle